Elke zondagmorgen horen wij dezelfde woorden waarmee wij onze kerkdiensten beginnen: “Samen willen wij leven vanuit de Bron”. Dat is niet voor niets. Tijdens onze kerkdiensten gaat immers de Bijbel open, mogen wij luisteren naar het Woord, ons van God gegeven. Wij mogen er inspiratie uit opdoen. Met dat Woord op zondag kunnen wij en mogen wij een nieuwe week in, de wereld in om iets van Gods Koninkrijk op aarde werkelijkheid te maken. Die opdracht krijgen wij zondag na zondag mee, wetend dat wij gezegende mensen zijn. Gelukkig hoeven wij die werkelijkheid niet alleen te realiseren, waar te maken. Dat proberen we binnen de mogelijkheden van ons kerkzijn samen te doen. Dat kan ter plaatse, dat kan landelijk, maar via onze werkgroep ZWO zeker ook wereldwijd.
Ieder gemeentelid heeft zo zijn of haar talenten. Die talenten zijn er op vele terreinen. Recent hebt u kennis kunnen nemen van de notitie ‘De kerk ván, vóór en dóór iedereen’. Daarin hebt u kunnen lezen dat er veel gemeenteleden zijn die (zeer) actief betrokken zijn bij het kerkelijk werk. Veel talenten worden zichtbaar. Dat stemt tot dankbaarheid, zeker ook in een periode waarin onze gemeente het zonder eigen predikant moet doen.
Op bestuurlijk niveau zijn er de nodige vacatures die om invulling vragen. Voor de komende tijd blijft dat een belangrijk aandachtspunt. Mensen die zich geroepen voelen om hierin een taak te vervullen, zijn van harte welkom.
Wanneer we samen werken aan de opbouw van De Bron, is het goed om bij tijd en wijle kennis te nemen van het jaarboek. Hoe de organisatie van De Bron in elkaar zit, wie deel uitmaken van de kerkenraad, van taakgroepen en dergelijke. Het is een compleet overzicht. Ook de verschillende activiteiten worden vermeld zoals ‘een bakkie doen’, werk- en gespreksgroepen, wandelingen door ‘de stappers’, het kerk-ontb(ei)t en zo meer.
Het jaarboek bevat ook de namen en adressen van alle gemeenteleden. Dat is bijzonder handig, bijvoorbeeld wanneer je in geval van lief of leed iemand een kaartje of een attentie wilt sturen. Zo kunnen we elkaar ‘zien’ en ‘horen’, met naam en toenaam.
Zo willen wij leven vanuit de Bron,
De kerkenraad