Op deze pagina

  1. Organisatie van de gemeente
  2. Grote Kerkenraad
  3. Breed Moderamen
  4. Gemeenteberaad
  5. Scriba
  6. Werkgroepen
  7. Plaatselijke regeling
  8. Privacyverklaring
  9. Gemeente in schema

Organisatie van de gemeente

Vanaf 1 september 2023 heeft De Bron een nieuwe structuur, bestaande uit de Grote Kerkenraad, een Breed Moderamen en verder allerlei werk- en taakgroepen.


Grote Kerkenraad

De Grote Kerkenraad (GKR) is het hoogste orgaan binnen de kerkelijke gemeente. Hij bestaat uit de predikant en alle ouderlingen en diakenen. De raad komt ten minste vier keer bijeen en neemt besluiten over alle zaken die voor het kerkelijk leven van de gemeente van wezenlijk belang zijn.


Breed Moderamen

Het Breed Moderamen bestaat uit de predikant, de voorzitter van de kerkenraad, de scriba, de voorzitter van het College van Diakenen en de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters. Het Breed Moderamen komt maandelijks in vergadering bijeen. Het zet – binnen de door de Grote Kerkenraad vastgestelde kaders – de grote lijnen uit voor het kerkelijk leven van de gemeente. Het Breed Moderamen initieert en doet voorstellen. Om deze voorstellen te kunnen doen laat het Breed Moderamen zich gevraagd en ongevraagd adviseren door de verschillende taakgroepen. Vertegenwoordigers van de taakgroepen worden desgewenst uitgenodigd om een (gedeelte van een) vergadering bij te wonen.


Gemeenteberaad

Over een aantal zaken neemt de GKR geen besluit zonder dat de gemeenteleden via het zogenaamde gemeenteberaad daarin gekend of gehoord zijn. Ten minste twee keer per jaar vindt een gemeenteberaad plaats.


Scriba

De scriba is verantwoordelijk voor het secretariaat van de kerk. Hij/zij verzorgt de post, de agenda van de kerkelijke vergaderingen, alsmede de verslagen daarvan. De scriba maakt de dienstroosters voor ouderlingen en organisten en zorgt ook voor een jaarplan. Voor het notuleren van de diverse vergaderingen wordt de scriba bijgestaan door een notulist.


Werkgroepen

a) Groene Bron
De werkgroep Groene Bron heeft tot taak het bewustzijn onder de kerkleden van De Bron te vergroten over wat zij zelf kunnen betekenen in het kader van verduurzaming. Tevens inventariseert de werkgroep of er mogelijk verbeteringen aan het kerkgebouw en de directe omgeving gerealiseerd kunnen worden die duurzaam zijn en de biodiversiteit bevorderen.
E-mail: groenebron@debronijsselmuiden.nl

b) Thuiswerkgroep
De thuiswerkgroep is een zelfstandig opererende werkgroep die regelmatig bij elkaar komt om allerlei werkzaamheden te verrichten zoals: Info mappen en reclamefolders vouwen, waaiers maken van het KWF, labels inpakken, brieven in enveloppen doen enz. De opbrengst komt vaak ten goede aan onze gemeente De Bron. Als u ook mee wilt doen, kunt u contact opnemen met de coördinatoren/contactpersonen Gertina Rave en Mini van Oene.


Plaatselijke regeling

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de protestantse gemeente De Bron te IJsselmuiden. Zie bijlage.


Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is bedoeld om informatie te geven over het gebruik van persoonsgegevens. Daarnaast geeft deze verklaring inzicht in de doelen en grondslagen van gegevensverwerking binnen de kerk. Zie ook de bijlage.


Gemeente in schema