Organisatie van de gemeente

Het bestuur van de gemeente wordt gevormd door de Grote en de Kleine Kerkenraad. De vergaderingen van de Grote en de Kleine Kerkenraad worden voorbereid door een agendawerkgroep bestaande uit de preses en de scriba. De KKR bereidt de meningsvorming en besluitvorming van de GKR voor.


Grote Kerkenraad

De Grote Kerkenraad
De Grote Kerkenraad (GKR)

De Grote Kerkenraad (GKR) bepaalt het beleid van de gemeente en neemt daartoe de belangrijkste besluiten. In de Grote Kerkenraad zitten ouderlingen, diakenen en de predikant. De preses en de scriba zijn ouderlingen met een bijzondere opdracht die benoemd worden uit het midden van de Grote Kerkenraad. De Grote Kerkenraad vergadert gewoonlijk 3 à 4 keer per jaar. De vergaderingen worden afgekondigd in het kerkblad. De vergaderingen zijn in principe openbaar. Brieven voor de Grote Kerkenraad kunt u sturen naar de scriba.


Kleine Kerkenraad

Kleine Kerkenraad
De Kleine Kerkenraad (KKR)

De Kleine Kerkenraad (KKR) wordt gevormd door de vertegenwoordigers van de diver-se taakgroepen, de preses, scriba en de predikant. De Kleine Kerkenraad bereidt de vergaderingen van de Grote Kerkenraad voor en stemt de werkzaamheden in de diverse taakgroepen af op het beleid van de Grote Kerkenraad. De Kleine Kerkenraad vergadert gewoonlijk één keer per maand. De vergaderingen zijn in principe openbaar. Brieven die u wilt richten aan de Kleine Kerkenraad kunt u eveneens sturen naar de scriba.


Moderamen

De kerkenraad kiest uit zijn midden een moderamen. Het moderamen heeft tot taak het voorbereiden, het samenroepen en het leiden van de kerkenraadsvergaderingen en het gemeenteberaad. Verder zorgt het moderamen voor het uitvoeren van genomen besluiten. Ook voert zij het jaargesprek met de predikant. Het moderamen bestaat uit: Freddie Schutte, Hetty van Hulsentop, Nelleke Beimers en Henk Steenhuis (assessor).


Gemeenteberaad

Over een aantal zaken neemt de kerkenraad geen besluit zonder dat de gemeente via het gemeenteberaad daarin gekend of over gehoord is. Ten minste één keer per jaar vindt een gemeenteberaad plaats.


Scribaat

De scriba verzorgt de correspondentie van de kerk. Zij plaatst de ingekomen stukken op de agenda van Grote of Kleine Kerkenraad en/of stuurt ze door aan de diverse taakgroepen. Ook stelt de scriba uitgaande stukken en brieven op en verzendt deze. Verder verzorgt de scriba de afkondigingen. Daarnaast verricht de scriba een aantal huishoudelijke werkzaamheden, zoals het samenstellen van dienstroosters voor de ouderlingen, de organisten en een jaarlijkse vergaderplanning. De scriba vormt samen met de preses de agendacommissie van de GKR en de KKR. De scriba is ook eindredacteur van kerkblad de NieuwsBron. Kopij voor de NieuwsBron kan bij haar worden aangeleverd.


Notulisten

Van zowel de vergaderingen van de Grote en de Kleine Kerkenraad en van het Gemeenteberaad wordt
een verslag gemaakt. De notulen worden opgesteld door de notulisten van de Kerkenraadsvergaderingen:

  • KKR – Mariska Blekkenhorst
  • GKR – Hilco van der Wal

De scriba kan op uw verzoek de Grote Kerkenraad notulen mailen of zorgen dat u ze op een andere manier krijgt (alleen als u geen e-mail heeft).


Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is bedoeld om informatie te geven over het gebruik van persoonsgegevens. Daarnaast geeft deze verklaring inzicht in de doelen en grondslagen van gegevensverwerking binnen de kerk. Zie ook de bijlage.


De gemeente in Schema