Organisatie van de gemeente

Het bestuur van de gemeente wordt gevormd door de Grote en de Kleine Kerkenraad. De vergaderingen van de Grote en de Kleine Kerkenraad worden voorbereid door een agendawerkgroep bestaande uit de preses en de scriba. De KKR bereidt de meningsvorming en besluitvorming van de GKR voor.


Grote Kerkenraad

De Grote Kerkenraad (GKR) bepaalt het beleid van de gemeente en neemt daartoe de belangrijkste besluiten. In de Grote Kerkenraad zitten ouderlingen, diakenen en de predikant. De preses en de scriba zijn ouderlingen met een bijzondere opdracht die benoemd worden uit het midden van de Grote Kerkenraad. De Grote Kerkenraad vergadert gewoonlijk 3 à 4 keer per jaar. De vergaderingen worden afgekondigd in het kerkblad. De vergaderingen zijn in principe openbaar. Brieven voor de Grote Kerkenraad kunt u sturen naar de scriba.


Kleine Kerkenraad

De Kleine Kerkenraad (KKR) wordt gevormd door de vertegenwoordigers van de diverse taakgroepen, de preses, scriba en de predikant. De Kleine Kerkenraad bereidt de vergaderingen van de Grote Kerkenraad voor en stemt de werkzaamheden in de diverse taakgroepen af op het beleid van de Grote Kerkenraad. De Kleine Kerkenraad vergadert gewoonlijk één keer per maand. De vergaderingen zijn in principe openbaar. Brieven die u wilt richten aan de Kleine Kerkenraad kunt u eveneens sturen naar de scriba.


Moderamen

De kerkenraad kiest uit zijn midden een moderamen. Het moderamen heeft tot taak het voorbereiden, het samenroepen en het leiden van de kerkenraadsvergaderingen en het gemeenteberaad. Verder zorgt het moderamen voor het uitvoeren van genomen besluiten. Ook voert zij het jaargesprek met de predikant. Het moderamen bestaat uit: Freddie Schutte, Mariska Blekkenhorst, Nelleke Beimers en Jan Vrieswijk (assessor).


Gemeenteberaad

Over een aantal zaken neemt de kerkenraad geen besluit zonder dat de gemeente via het gemeenteberaad daarin gekend of over gehoord is. Ten minste één keer per jaar vindt een gemeenteberaad plaats.


Scribaat

De scriba verzorgt de correspondentie van de kerk. Zij plaatst de ingekomen stukken op de agenda van Grote of Kleine Kerkenraad en/of stuurt ze door aan de diverse taakgroepen. Ook stelt de scriba uitgaande stukken en brieven op en verzendt deze. Verder verzorgt de scriba de afkondigingen. Daarnaast verricht de scriba een aantal huishoudelijke werkzaamheden, zoals het samenstellen van dienstroosters voor de ouderlingen, de organisten en een jaarlijkse vergaderplanning. De scriba vormt samen met de preses de agendacommissie van de GKR en de KKR.


Notulisten

Van de vergaderingen van de Grote Kerkenraad, de Kleine Kerkenraad en het Gemeenteberaad wordt een verslag gemaakt. De notulen worden opgesteld door de notulisten van de Kerkenraadsvergaderingen:

  • KKR – Ineke de Graaf
  • GKR – Ineke de Graaf

De scriba kan op uw verzoek de Grote Kerkenraad notulen mailen of zorgen dat u ze op een andere manier krijgt (alleen als u geen e-mail heeft).


Thuiswerkgroep

De thuiswerkgroep is een enthousiaste, zelfstandig opererende werkgroep van ongeveer 35 gemeenteleden die regelmatig bij elkaar komen om allerlei werkzaamheden te verrichten zoals: Info mappen en reclamefolders vouwen, waaiers maken van het KWF, labels inpakken, brieven in enveloppen doen enz. De opbrengst komt vaak ten goede aan onze gemeente De Bron. Als u ook mee wilt doen, kunt u contact opnemen met de coördinator Gertina Rave.


Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is bedoeld om informatie te geven over het gebruik van persoonsgegevens. Daarnaast geeft deze verklaring inzicht in de doelen en grondslagen van gegevensverwerking binnen de kerk. Zie ook de bijlage.


De gemeente in schema