Op deze pagina

  1. Intern
  2. Extern
  3. Wie, wat, waarom en wanneer?
  4. Bron-app
  5. Kerkblad NieuwsBron
  6. Beamteam
  7. Website
  8. Rechtstreeks via internet
  9. Opnamen kerkdiensten

Intern

De taakgroep Communicatie en Publiciteit houdt zich bezig met de communicatie en met publicitaire zaken over De Bron. Binnen De Bron gaat het dan om informeren, maar ook inspireren en verbinding tussen leden stimuleren. Dat doen we onder andere via de Bron-app, het kerkblad de NieuwsBron en de website. Uiteraard doet de taakgroep ook mee aan het gebruik van media als Facebook, de beamer en filmpjes. De communicatiemiddelen kunnen elkaar aanvullen en/of versterken. Door het gebruik van een tweetal camera’s zijn de diensten rechtstreeks dan wel achteraf te zien via het internet.
Contactpersoon: Henk Bosch.


Extern

Het werk van de taakgroep moet goed aansluiten bij de kernwaarden van De Bron en bij haar missie, visie en bij het profiel en de organisatie van de gemeente (‘leven vanuit de Bron’). Communicatie komt niet zomaar uit de lucht vallen… Dit geldt voor de interne communicatie, maar zeker ook voor de externe. Temeer daar in het nieuwe beleidsplan hier speciale aandacht voor wordt gevraagd. Dat zegt: “Als De Bron zijn we ons bewust van onze plek in de wereld en in IJsselmuiden. We willen hiervoor een zelfbewuste organisatie zijn die oog heeft voor de wereld om ons heen. De Bron zal hierbij een plek worden die herkenbaar is binnen IJsselmuiden. Onze zichtbaarheid willen we vergroten door gezamenlijke activiteiten te ontplooien met bijvoorbeeld scholen, buren en andere kerkgemeenschappen. Ook de inzet voor de Voedselbank past goed binnen deze doelstelling.” Werk aan de winkel dus voor de externe communicatie!


Wie, wat, waarom en wanneer?

Inderdaad, niet zomaar uit de lucht. Daarom is, naast specifieke klussen, een totaal-plaatje van communicatie nodig waarbij we ons afvragen: wie willen we met onze communicatie bereiken, wat willen we communiceren, wat willen we ermee bereiken, hoe bereiken we de betreffende doelgroep en hoe gaan we (op termijn) de effecten meten.


Bron-app

Sinds voorjaar 2022 gebruiken we de Bron-app. Het biedt de mogelijkheid om alle informatie en uitingen van De Bron bijeen te brengen. Maar vooral: het vergemakkelijkt de verbinding tussen ons als kerkleden en het stimuleert deze. Bijvoorbeeld door berichten en foto’s te plaatsen of door met elkaar te chatten. Dat verlaagt ook de drempel om elkaar op te zoeken. Je kunt oproepjes doen, wat afspreken of je ergens voor opgeven. De Bron-app is een verzamelplaats van alle informatie die je in de kerk nodig hebt: nieuwtjes, adresgegevens, roosters, agenda’s. Met een kerk-app staat alles bij elkaar, of verwijst naar elkaar. De app is een alles-in-één-omgeving die steeds actueel is.


Kerkblad NieuwsBron

De voorzitter van de taakgroep Communicatie en Publiciteit is eindredacteur van het kerkblad NieuwsBron en wordt in de aanmaak van het kerkblad ondersteund door de leden van de taakgroep. De NieuwsBron verschijnt in de regel om de vier weken. Kopij voor de NieuwsBron kunt u inleveren bij Henk Bosch of mailen naar henk.bosch@hetnet.nl. Zie ook één-na-laatste pagina van de NieuwsBron.


Beamteam

De beamer en beide camera’s in onze kerk worden bemenst door een tiental gemeenteleden. Zij vormen samen het zogenoemde beamteam. De contactpersoon is Ad van Noord. Het e-mail adres is: beamteam@debronijsselmuiden.nl


Website

De website van De Bron (www.debronijsselmuiden.nl) bevat bijna alle informatie uit dit jaarboekje. De startpagina vermeldt elke week actuele gegevens over de komende erediensten en activiteiten in onze gemeente. Ook zijn er foto’s te vinden van activiteiten die al plaats vonden. Op de startpagina van de website kunt u het kerkblad de NieuwsBron lezen. In het ledengedeelte vindt u het jaarboek en alle adresgegevens van onze leden. Om toegang tot dit gedeelte te krijgen moet u inloggen met een account. Dit kunt u via de website aanvragen. De leden van de websitewerkgroep houden de inhoud en de vormgeving van de website actueel. De werkgroep komt een aantal keren per jaar bij elkaar om de website verder te ontwikkelen en doet voorstellen voor verbetering en verfraaiing van de website. Alle gemeenteleden kunnen teksten, aanvullingen en wijzigingen via Wouter Klaassens aanleveren.


Rechtstreeks via internet

Het is voor iedereen mogelijk om de meeste diensten vanuit De Bron rechtstreeks via www.kerkomroep.nl of www.youtube.com te beluisteren. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Kijk voor meer informatie op de startpagina van deze website.


Opnamen kerkdiensten

Via www.kerkomroep.nl en www.youtube.com kunt u de diensten terugluisteren. U kunt de diensten via www.kerkomroep.nl eventueel ook zelf downloaden. Bijzondere diensten worden, op verzoek, op USB-stick gezet en zonder kosten beschikbaar gesteld. Contactpersoon: Wouter Klaassens.