Op deze pagina:

  1. Doelstelling
  2. Inzet taakgroep Diaconaat
  3. Werkgroep ZWO
  4. Noodfonds
  5. Werkgroep Senioren
  6. Thuiswerkgroep

Doelstelling

De brede doelstelling van de taakgroep Diaconaat is om de liefde van Christus zichtbaar te maken door om te zien naar elkaar. Het gaat om iedereen die hulp nodig heeft, dichtbij of veraf, in de eigen kerkelijke kring of daarbuiten. Meer vertaald naar de eigen gemeente De Bron: op een zinvolle en praktische wijze inhoud geven aan het dienst-baar-zijn (diaconaal-zijn) aan mensen binnen de gemeente en de eigen woonomgeving om zo een bijdrage te leveren aan de sociale en maatschappelijke opbouw van de samenleving.


Inzet taakgroep Diaconaat

Leden taakgroep Diaconie
Leden taakgroep Diaconie

De activiteiten hebben als hoofddoel een bijdrage te leveren aan het welzijn van de gemeenteleden. Het werkveld van de diaconie is gericht op de eigen kerkelijke gemeente en op de directe, lokale regio. Waar mogelijk probeert de diaconie mensen (financieel) te ondersteunen, zodat zij mee kunnen blijven doen in en hun bijdrage kunnen blijven leveren aan die samenleving ‘om de hoek’. Hulpvragen kunnen aan de leden van de diaconie worden gesteld (zie tabel diaconie) dan wel via de taakgroep pastoraat en/of gemeenteleden.

Contactpersoon: Arjen van der Vinne
Bankrekening Diaconie: NL41RABO 0373 7093 74


Werkgroep ZWO

De werkgroep ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) functioneert zelfstandig en dient ook ieder jaar een eigen begroting in. Het werkveld van de ZWO is gericht op ‘Nederland en de wereld’. Daarmee is de ZWO dus meer naar ‘buiten’ gericht. De ZWO ondersteunt activiteiten in Nederland maar ook wereldwijd. Veelal zijn het projecten uitgaande van ‘Kerk-in-actie’ die worden ondersteund. De komende jaren ondersteunen wij als kerk het project ‘Ieder kind verdient een Jozef’. Rwanda telt bijna 230.000 weeskinderen. Mwana Ukundwa zet zich in voor deze kwetsbare groep kinderen. Dit doet de organisatie door weeskinderen onder te brengen in pleeggezinnen, zodat ze in een veilige omgeving kunnen opgroeien. Deze pleegouders zorgen voor de kinderen, geven ze liefde, sturing en hulp bij het naar school gaan. Mwana Ukundwa steunt zowel de pleegouders als de pleegkinderen met het aanbieden van onderwijs, medicijnen, voedsel en schoon water.


Contactpersoon: Arjen van der Vinne
Bankrekening ZWO: NL30RABO 0321 4211 40


Noodfonds

Het Noodfonds is een aparte groep die bestaat uit twee leden van de diaconie en twee leden van de gemeente. Het Noodfonds steunt gemeenteleden die door bepaalde omstandigheden in acute (financiële) nood zijn terechtgekomen en die daarvoor niet door de overheid (kunnen) worden geholpen. De ondersteuning is anoniem en wordt ook wel de ‘stille diaconie’ genoemd. Degenen die gebruik willen maken van het Noodfonds kunnen dit doorgeven aan de predikant, een ouderling of diaken dan wel een pastoraal medewerk(st)er. Zie: contactgegevens.


Werkgroep senioren

De werkgroep senioren organiseert door het jaar een aantal bijeenkomsten voor senioren om daarmee het ‘samen-gemeente-zijn’ gestalte te geven. Zo worden er een Kerst- en Paasviering met maaltijd georganiseerd. Daarnaast is er nog 1 koffiemorgen die afgesloten wordt met een stamppottenbuffet.


Thuiswerkgroep

De thuiswerkgroep is een enthousiaste groep van ongeveer 35 gemeenteleden die regelmatig bij elkaar komen om allerlei werkzaamheden te verrichten. Het gaat hierbij om werkzaamheden als: Info mappen en reclamefolders vouwen, waaiers maken van het kwf, labels inpakken, brieven in enveloppen doen enz. De opbrengst komt volledig ten goede aan onze gemeente De Bron. Als u ook mee wilt doen, kunt u contact opnemen met de coördinator.

Coördinator en contactpersoon voor gemeenteleden is: Gertina Rave