Op deze pagina

  1. Doelstelling
  2. Inzet taakgroep Diaconie
  3. Werkgroep ZWO
  4. Werkgroep Senioren
  5. Noodfonds

Doelstelling

Diaconie is afgeleid van het Griekse woord diakonia. Het betekent ‘Barmhartig of dienstbaar zijn’; dienen, delen en doen. Vanaf het allereerste begin heeft de kerk dit als een van haar belangrijkste taken gezien: het dienen van je naaste, van de mensen en van de wereld. Door dienstbaar te zijn aan mensen en aan de samenleving, dichtbij en ver weg, geven de kerken concreet gestalte aan de Bijbelse boodschap. In de Bijbel geldt niet het recht van de sterkste, maar van de zwakste. De oproep om samen te werken aan een rechtvaardige samenleving. Het is Gods bedoeling dat de wereld en ieder mens tot zijn recht komt. De kerk geeft daar in het diaconaat, in alle bescheidenheid, handen en voeten aan. Daarmee volgt de kerk het voorbeeld van Jezus, die zei dat ‘Hij gekomen was om te dienen’, om diaken te zijn. Zijn boodschap had de uitwerking dat er steeds meer mensen door geraakt werden: mensen die anderen, de meest kwetsbaren, wilden dienen, te helpen en voor hen op te komen.
Naast het diaconaat, de lokale, regionale en landelijke hulp bij fysieke, materiele en sociale nood in Nederland, is er ook het werelddiaconaat. De werkgroep ZWO biedt hulp-voor korte of langere tijd- aan mensen élders in de wereld. De taakgroep Diaconie geeft uitvoering aan dit belangrijke werk in een signalerende, coördinerende, faciliterende, stimulerende en toerustende rol, met Jezus Christus als Bron.


Inzet taakgroep Diaconie

De activiteiten hebben als hoofddoel een bijdrage te leveren aan het welzijn van de gemeenteleden. Het werkveld van de diaconie is gericht op de eigen kerkelijke gemeente en op de directe, lokale regio. Waar mogelijk probeert de diaconie mensen (financieel) te ondersteunen, zodat zij mee kunnen blijven doen in en hun bijdrage kunnen blijven leveren aan die samenleving ‘om de hoek’. Hulpvragen kunnen aan de leden van de diaconie worden gesteld (zie tabel diaconie) dan wel via de taakgroep pastoraat en/of gemeenteleden.
Contactpersoon: Arjen van der Vinne.
Bankrekening Diaconie: NL41RABO0373709374


Werkgroep ZWO

De werkgroep richt zich zelfstandig en met een eigen begroting op deze werkvelden. In de afgelopen jaren hebben we de Syrische kerken gesteund. De komende jaren zullen we een aantal Kerk-in-Actie projecten in Moldavië financieel ondersteunen. Daarnaast biedt de werkgroep financiële steun aan noodhulpprojecten, andere kortlopende projecten en zullen we ook weer een kind adopteren via de stichting Red een kind.

Vier projecten in het armste land van Europa; Moldavië
Moldavië is het armste land van Europa en kent een hoge werkeloosheid en armoede. Een kwart van de bevolking werkt in het buitenland om geld te verdienen. Ouderen én kinderen blijven dikwijls alleen achter. Achterblijvende ouders hebben vaak troost gezocht in alcohol. Kinderen zwerven op straat, zonder de zorg en liefde die ze nodig hebben. Er is niemand die voor ze zorgt. Zonder goed toezicht en liefdevolle zorg lopen vooral de meisjes het risico om verhandeld te worden en misbruikt in de seks- en drugsindustrie. Ouderen kunnen vaak niet in hun eigen levensonderhoud voorzien en als je te horen krijgt dat je ongeneeslijk ziek bent is er vaak geen fysieke, emotionele en spirituele zorg voor handen. Als gemeente zijn we altijd ruimhartig geweest als het gaat om het werelddiaconaat. We hopen dat u ook de mensen in Moldavië wilt steunen. Het betreft de volgende projecten: ‘Kinderen en ouderen worden gezien’, ‘Zorg en aandacht voor kwetsbare ouderen’, ‘kerk helpt kwetsbare mensen’ en het project ‘Kerken geven kinderen een toekomst’.
Contactpersoon: Arjen van der Vinne.
Het rekeningnummer van de ZWO is: NL 30 RABO 0321 4211 40 t.n.v. Gereformeerde kerk De Bron.


Werkgroep senioren

De werkgroep senioren organiseert door het jaar een aantal bijeenkomsten voor senioren om daarmee het ‘samen-gemeente-zijn’ gestalte te geven. Zo worden er een kerst- en paasviering met maaltijd georganiseerd. Daarnaast is er nog een speciale koffiemorgen die afgesloten wordt met een stamppottenbuffet.


Noodfonds

Het Noodfonds wordt beheerd door een werkgroep bestaande uit twee diakenen en twee gemeenteleden. Vanuit het Noodfonds kunnen gemeenteleden geholpen worden die door bepaalde omstandigheden in acute (financiële of materiële) nood zijn terechtgekomen en die daarvoor niet een beroep kunnen doen op de overheid. De ondersteuning is anoniem en wordt ook wel de ‘stille diaconie’ genoemd. Hulpvragen kunnen rechtstreeks of via een diaken, ouderling, de predikant of gemeenteleden gemeld worden aan de voorzitter van het Noodfonds. Contactpersoon: Arjen van der Vinne.