Op deze pagina

  1. Doelstelling
  2. Inzet taakgroep Diaconie
  3. Werkgroep ZWO
  4. Werkgroep Senioren
  5. Noodfonds

Doelstelling

Diaconaat is kort gezegd ‘Barmhartig of dienstbaar zijn’; dienen, delen en doen. De liefde van Christus zichtbaar maken door in woord en daad hulp en ondersteuning te bieden bij fysieke, materiële en sociale nood in binnenland (taakgroep Diaconie) en buitenland (werkgroep ZWO) aan diegenen die daar behoefte aan hebben. Dit alles onder leiding van diakenen in een signalerende, coördinerende, faciliterende, stimulerende en toerustende rol, met Jezus Christus als Bron én voorbeeld.


Inzet taakgroep Diaconie

De activiteiten hebben als hoofddoel een bijdrage te leveren aan het welzijn van de gemeenteleden. Het werkveld van de diaconie is gericht op de eigen kerkelijke gemeente en op de directe, lokale regio. Waar mogelijk probeert de diaconie mensen (financieel) te ondersteunen, zodat zij mee kunnen blijven doen in en hun bijdrage kunnen blijven leveren aan die samenleving ‘om de hoek’. Hulpvragen kunnen aan de leden van de diaconie worden gesteld (zie tabel diaconie) dan wel via de taakgroep pastoraat en/of gemeenteleden.
Contactpersoon: Arjen van der Vinne.
Bankrekening Diaconie: NL41RABO0373709374


Werkgroep ZWO

ZWO staat voor ‘Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking’, en de werkgroep richt zich dan ook zelfstandig en met een eigen begroting op deze werkvelden. Veelal zijn het projecten uitgaande van Kerk-in-Actie die worden ondersteund. Daarnaast heeft de werkgroep de mogelijkheid om financiële steun te bieden aan noodhulp en kortlopende projecten. Het komende jaar worden de kerken in Syrië ondersteund.
Contactpersoon: Arjen van der Vinne.
Bankrekening ZWO: NL30RABO0321421140


Werkgroep senioren

De werkgroep senioren organiseert door het jaar een aantal bijeenkomsten voor senioren om daarmee het ‘samen-gemeente-zijn’ gestalte te geven. Zo worden er een kerst- en paasviering met maaltijd georganiseerd. Daarnaast is er nog een speciale koffiemorgen die afgesloten wordt met een stamppottenbuffet.


Noodfonds

Het Noodfonds wordt beheerd door een werkgroep bestaande uit twee diakenen en twee gemeenteleden. Vanuit het Noodfonds kunnen gemeenteleden geholpen worden die door bepaalde omstandigheden in acute (financiële of materiële) nood zijn terechtgekomen en die daarvoor niet een beroep kunnen doen op de overheid. De ondersteuning is anoniem en wordt ook wel de ‘stille diaconie’ genoemd. Hulpvragen kunnen rechtstreeks of via een diaken, ouderling, de predikant of gemeenteleden gemeld worden. Zie: contactgegevens.