Op deze pagina

  1. Doelstelling
  2. Leden taakgroep Pastoraat
  3. Bezoekpersonen
  4. Doelgroepenteams
  5. Gespreksgroepen
  6. Werkgroep Vorming en Toerusting

Doelstelling

Het bevorderen van het omzien naar elkaar binnen de gemeente. In de ideale vorm betekent dit dat alle gemeenteleden vanuit het samen gemeente-zijn aandacht hebben voor elkaar en elkaar steunen. Door bezoekwerk en een aanbod van activiteiten voor verschillende doelgroepen werkt de taakgroep Pastoraat aan ontmoeting, verbinding en verdieping.
Contactpersoon: Mies Verkerk.


Leden taakgroep Pastoraat

Voor een overzicht ziet u hier de de leden van de taakgroep Pastoraat.


Bezoekpersonen

De ouderlingen en bezoekpersonen bezoeken gemeenteleden vanaf de leeftijd van 75 jaar. Als er in de gemeente behoefte is aan pastorale aandacht of pastorale bijstand, kan dit te allen tijde bij de predikant of bij de voorzitter van de taakgroep Pastoraat worden aangegeven. Speciale pastorale zorg, zoals bij ziekte en stervensbegeleiding, voorbereidende gesprekken voor doopbediening en huwelijksinzegening, is veelal een taak van de predikant samen met de meest betrokken ouderling. Voor onvoorziene en onverwachte situaties kan contact worden opgenomen met een van de ouderlingen. Deze zal er voor zorgen dat het gewenste contact tot stand komt. De bezoekpersonen voor ouderen of mensen in tehuizen vindt u hier in een overzicht.


Doelgroepenteams

Voor de verschillende doelgroepen is er jaarlijks een divers aanbod van activiteiten, waarbij thema’s aan de orde komen die te maken hebben met geloof en leven. Doel van deze activiteiten is onderlinge verbondenheid, ontmoeting en verdieping. In de NieuwsBron en op de website van De Bron worden de activiteiten aangekondigd en worden gemeenteleden uitgenodigd mee te doen. We hebben een voor de middengroep, voor de 75+ en één voor de tehuizen. Voor de bewoners van de tehuizen zijn er aangepaste activiteiten, zoals ouderlingen-bezoek en een speciale viering samen met familieleden en betrokkenen. Bekijk hier de deelnemers van de doelgroepenteams.


Gespreksgroepen

Er zijn twee gesprekgroepen actief: TWENTY TALK voor twintigers. Eén keer per maand spreken over onderwerpen van geloof en leven. De groep komt samen o.l.v. ds. Nelleke Beimers in café de Majesteit in Kampen.
PUNTJEPUNTJEGROEP voor mensen tussen de 30 en 50 jaar. Eén keer per maand komt deze groep samen in De Bron. Doel is: ontmoeting en gesprek. De onderwerpen hebben een link met het geloof en het leven van alledag. Deze groep komt eveneens samen o.l.v. ds. Nelleke Beimers. Bij beide groepen zijn nieuwe leden welkom. Meld je aan bij: nellekebeimers@kpnplanet.nl of predikant@debronijsselmuiden.nl


Werkgroep Vorming en Toerusting

De werkgroep Vorming en Toerusting wordt gevormd door vertegenwoordigers van PKN-zustergemeenten uit Kampen en De Bron. De werkgroep biedt jaarlijks activiteiten aan met onderwerpen als Bijbel & Theologie, tradities, spiritualiteit, filosofie, maatschappelijke ontwikkelingen, kunst etc. Gemeenteleden kunnen zelf ook onderwerpen inbrengen. Men kan op één of meerdere activiteiten aan het begin van het jaar inschrijven of zich bij de betreffende activiteit aanmelden. Greetje Duitman vertegenwoordigt De Bron in de werkgroep Vorming en Toerusting.