Op deze pagina

  1. Doelstelling
  2. Leden taakgroep Pastoraat
  3. Doelgroep teams
  4. Bezoekpersonen
  5. Gespreksgroepen
  6. Werkgroep Vorming en Toerusting

Doelstelling

De taakgroep Pastoraat heeft als doel het bevorderen van het omzien naar elkaar binnen de gemeente. In de ideale vorm betekent dit dat alle gemeenteleden vanuit het samen gemeente-zijn aandacht hebben voor elkaar en elkaar steunen. Een vijftal ouderlingen geeft samen met de pastoraal medewerker(s) en de bezoekpersonen uiting aan dit streven door gemeenteleden te bezoeken vanaf de leeftijd van 75 jaar. Als er in de gemeente behoefte is aan pastorale aandacht of pastorale bijstand, kan dit te allen tijde bij de predikant worden aangegeven. Speciale pastorale zorg, zoals bij ziekte en stervensbegeleiding, voorbereidende gesprekken voor doopbediening en huwelijksinzegening is veelal een taak van de predikant samen met de meest betrokken ouderling. Voor  onvoorziene en onverwachte situaties kan contact opgenomen worden met een van de ouderlingen die daarvoor benaderd kan worden. Deze zal er voor zorg dragen dat het gewenste contact tot stand komt. Elk jaar is er een aanbod van activiteiten waarbij diverse thema’s aan de orde komen die te maken hebben met geloof en leven. Doel van deze activiteiten is verbinding, ontmoeting en verdieping. Wij nodigen alle gemeenteleden van harte uit elkaar te ontmoeten om met elkaar van gedachten te wisselen rondom onder andere zingeving en vragen over het geloof.
Contactpersoon: Jan Vrieswijk.


Leden taakgroep Pastoraat

Voor een overzicht ziet u hier de de leden van de taakgroep Pastoraat.


Doelgroepen teams

We hebben een voor de middengroep, voor de 75+ en één voor de tehuizen. Bekijk hier de deelnemers van de doelgroepenteams.


Bezoekpersonen

Er zijn binnen onze kerk een aantal bezoekpersonen voor ouderen of mensen in tehuizen Hier vindt u een overzicht.


Gespreksgroepen

Er zijn twee gesprekgroepen actief: TWENTY TALK voor twintigers. Eén keer per maand spreken over onderwerpen van geloof en leven. De groep komt samen o.l.v. ds. Nelleke Beimers in café de Majesteit in Kampen.
PUNTJEPUNTJEGROEP voor mensen tussen de 30 en 50 jaar. Eén keer per maand komt deze groep samen in De Bron. Doel is: ontmoeting en gesprek. De onderwerpen hebben een link met het geloof en het leven van alledag. Deze groep komt eveneens samen o.l.v. ds. Nelleke Beimers. Bij beide groepen zijn nieuwe leden welkom. Meld je aan bij: nellekebeimers@kpnplanet.nl of predikant@debronijsselmuiden.nl


Werkgroep Vorming en Toerusting

De werkgroep Vorming en Toerusting wordt gevormd door vertegenwoordigers van PKN-zustergemeenten uit Kampen en De Bron. De werkgroep biedt jaarlijks activiteiten aan met onderwerpen als Bijbel & Theologie, tradities, spiritualiteit, filosofie, maatschappelijke ontwikkelingen, kunst etc. Gemeenteleden kunnen zelf ook onderwerpen inbrengen. Men kan op één of meerdere activiteiten aan het begin van het jaar inschrijven of zich bij de betreffende activiteit aanmelden. Greetje Duitman vertegenwoordigt De Bron in de werkgroep Vorming en Toerusting.
Programma 2019/2020. Inschrijven: www.ventkampenijsselmuiden.nl